Ana Sayfa

PROFILES (Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı bir Program) Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen bir Toplumda Bilim projesidir. PROFILES projesi işbirliğinde Nisan 2011 tarihi itibariyle 19 farklı ülkeden 21 kurum bulunmaktadır.

PROFILES, sorgulamaya dayalı bilim öğretimini, öğretmenlerin daha etkili öğretim yöntemlerini benimseyerek kendine güvenlerini artırma yoluyla ve bu konuda eğitimle ilgili kişi ve kurumların da desteğini alarak gerçekleştirir. Böylece PROFILES, okullarda gerçekleştirilen fen öğretiminin değişen amaçlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur.

PROFILES’ın yenilikçi yönü, öğretmenleri, varolan fen öğretim materyallerini etkili kullanarak ve uzun soluklu hizmet öncesi ve hizmet içi mesleki gelişim programları düzenleyerek desteklemesidir. PROFILES mesleki gelişim programları, eğitimle ilgili kişi ve kurumların görüşleri alınarak ve öğrenci ihtiyaçları gözönünde bulundurularak hazırlanır.

Proje öğretmen işbirliğine dayanır. Öğretmen işbirliğiyle hedeflenen, fen konularını içeren, sorgulamaya dayalı fen öğretimini benimseyen ve diğer fen konuları için örnek oluşturabilecek şekilde hazırlanmış öğretim materyallerinin fen derslerinde kullanılmasıdır. Katılımcı öğretmenlerin yaşadıkları zorlukları yansıtacak biçimde hazırlanan uzun süreli mesleki gelişim programları, öğretmenlerin yaratıcı düşünme, bilimsel problem çözme ve sosyo-bilimsel öğrenme ortamları oluşturma becerilerini artıracaktır. Bu öğrenme ortamlarında, öğrencilerin bilim öğrenmeye yönelik içsel motivasyonları ve yerinde kararlar verebilme, bilimsel sorgulama yapabilme gibi kişisel yeterlikleri gelişecektir.

Başarı bu projede çağa uygun fen öğretimi geliştirme konusunda öğretmenin kendisine güveninin oluşması ve öğrencilerin bilime ve öğrenci merkezli sorgulamaya dayalı fen öğrenimine yönelik olumlu tutum geliştirmesine bağlı olarak değerlendirilir.

Projede yöntem ve yaklaşımların paylaşılması, eğitimle ilgili kişi ve kurumlardan gelen görüşlerin alınması ve süregelen değerlendirmelerin olması bu projenin diğer önemli hedefleridir. Bu hedefleri gerçekleştirme sürecinde özellikle internetten ve diğer iletişim yollarından mümkün mertebede yararlanılacaktır.

Proje yöntem ve yaklaşımların paylaşılmasını “lider öğretmenler” ile gerçekleştirecektir. Bu öğretmenler hizmet öncesi ve hizmet içi düzeyde diğer öğretmenlerin eğitiminde ve ulusal çapta eğitimle ilgili diğer kişi ve kurumlar için çalıştaylar düzenlenmesinde önemli roller oynayacaklardır. PROFILES projesi özellikle “açık sorgulamaya dayalı yaklaşım” ın fen öğretiminin hedeflerinden biri olduğu ortaöğretim düzeyine odaklanmaktadır. Bu kapsamda PROFILES öğrencilerin içsel (öğrenci açısından ilgili olma, öğrencinin öğrenmeyi anlamlı bulması) ve çevresel (öğretmenin desteği ve cesaretlendirmesi) motivasyonlarına çok önem vermektedir.

PROFILES projesinden beklenen fen eğitimini daha anlamlı hale getirmesi, fen eğitiminin 21. yüzyılın bilimsel gelişmelerine ayak uydurmasına önayak olması ve bilimsel okuryazarlık için sorgulamaya dayalı fen eğitimini sınıflarımıza taşımasıdır. Bu beklenti kültürel farklılıklar ve özellikle cinsiyet farklılıkları da gözönünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.

Profiles Ana Sayfasına erişim için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

http://www.profiles-project.eu

Profiles- 7. Çerçeve Programı Anlaşma Numarası: 266589